İhale İlanı

HIŞIR ATLET POŞET SATIN ALINACAKTIR BESAŞ BURSA EKMEK VE BESİN SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
İhale Kayıt Numarası : 2024/199749
İşin Adı : Hdpe 15 mikron Hışır RULO Atlet Poşet
İhale Türü- Usulü : Mal Alımı- Besaş İhale Yönetmeliği Açık Eksiltme İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi : BALAT OSB MAH. ALI OSMAN SÖNMEZ BULVARI NO: 34 16159 NİLÜFER BURSA
b) Telefon ve faks numarası : 2242431410- 2242431253
c) Elektronik posta adresi : satinalma@besasekmek.com.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının görülebileceği internet adresi : www.besasekmek.com.tr
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : Sözleşme imzalanacaktır, Toplam 40.000 kg alım yapılacaktır. Malın teslimi tek seferde belirtilen depoya olacaktır.
b) Teslim [yeri / yerleri : 1.BESAŞ Bursa Ekmek ve Besin San. Tic. A.Ş. Merkez Deposu- Balat OSB Mah.Ali Osman Sönmez Bulvarı No: 34 16159 Nilüfer / BURSA
2. BUSKİ Sırameşeler Mah.Avrupa Konseyi Bulvarı No:6 16190 Osmangazi/BURSA
c) Teslim [tarihi / tarihleri] : SÖZLEŞME İMZALANMASINI TAKİBEN 30 GÜN
3- İhalenin / Ön Yeterlik / Yeterlik Değerlendirmesinin:
a) Yapılacağı yer : BESAŞ TOPLANTI SALONU- BALAT OSB MAH. ALI OSMAN SÖNMEZ BUL. NO: 34 16159 NİLÜFER /BURSA
b) Tarihi ve saati :05.03.2024- 14:00
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkârlar Odası belgesi;
4.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkârlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Vekaleten katılma halinde noter onaylı vekaletname ile imza beyannamesi.
4.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.6. Kapasite Raporu; İhaleye katılacak olan isteklilerden PE torba, streç film ve/veya poşet yıllık üretim kapasitesi 750.000 kg.'ın altında olanlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
4.7. İsteklinin faaliyetini sürdürdüğüne dair, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda kayıtlı bulunduğu Odadan alınmış Faaliyet Belgesi.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (YüzElliTürkLirası) karşılığı BESAŞ SATINALMA BİRİMİ Balat OSB Mah. Ali Osman Sönmez Bul. No:34 Nilüfer / BURSA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BESAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Balat OSB Mah. Ali Osman Sönmez Bul. No:34 Nilüfer / BURSA adresine elden teslim edilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar: İstekli firmalar tekliflerinin ekinde Gıda ile Temasta Bulunan Materyal Üretim Sertifikası ve kullanılan maddeye ilişkin Malzeme Güvenlik Bilgi Formunu sunacaklardır.