EKMEKLİK YAŞ HAMUR MAYASI SATIN ALINACAKTIR BESAŞ BURSA EKMEK VE BESİN SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
İhale Kayıt Numarası : 2021/395866
İşin Adı : Ekmeklik Yaş Hamur Mayası
İhale Türü - Usulü : Mal Alımı - Besaş İhale Yönetmeliği Açık Eksiltme İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi : BALAT MAH. ORGANIZE SANAYI BÖLGESI ALI OSMAN SÖNMEZ BULVARI NO: 20 16159
b) Telefon ve faks numarası : 2242431410 - 2242431253
c) Elektronik posta adresi : satinalma@besasekmek.com.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının görülebileceği internet adresi : www.besasekmek.com.tr
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : Ekmek üretiminde kullanılmak üzere 400.000 Kilogram yaş hamur mayası alımı yapılacaktır.
b) Teslim [yeri / yerleri] : Besaş Ekmek Üretim Tesisi deposu - Organize Sanayi Bölgesi A. O. Sönmez BUlvarı No:20 Nilüfer / BURSA
c) Teslim [tarihi / tarihleri] : Sözleşmenin imzalanması takiben 1 yıl süreyle alım yapılacaktır. Bu süre sözleşme miktarının tamamlanması amacıyla idare tarafından maksimum 1/4 oranında uzatılabilir.
3- İhalenin / Ön Yeterlik / Yeterlik Değerlendirmesinin:
a) Yapılacağı yer : Besaş Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 27.07.2021 - 14:00
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :
4.1. Tebligat için adres beyanı. Ayrıca irtibat için telefon faks ve varsa e-mail numarası.
4.2. Gerçek kişiler için ikametgah ve nüfus kayıt beyanı.
4.3. Gerçek kişi olması halinde bu yıl içerisinde alınmış ticaret ve/veya sanayi odası veya meslek odası kayıt belgesi ile noter tasdikli imza beyannamesi .
4.4. İsteklinin teklif vermeye yetkili olduğu ve mesleki faaliyeti sürdürdüğünü (vergi sicil kaydı ) gösteren noter onaylı imza beyannamesi veya imza sirküleri.
4.5. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi yada meslek odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden yahut benzeri bir mahkemeden ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair olumlu beyanı.
4.6. Tüzel kişiliklerden son durumun ve temsilde yetkili olanların noter tasdikli imza sirküleri ortaklarının hisse durumunu ve şirketteki (Tüzel kişiler dahil) görevlerini belirtir ticaret sicili gazetesi.
4.7. İhale dışına bırakılma sebeplerinden herhangi biriyle bırakılmadığına dair olumlu beyanı.
4.8. İhale dokümanının istekli tarafından satın alındığına dair belge.
4.9. Vekaleten katılma halinde noter onaylı vekaletname ile imza beyannamesi.
4.10. İsteklinin teklif edilen toplam bedelin en az %3 ünden az olmamak üzere isteklice belirlenecek oranda geçici nakdi teminat veya banka teminat mektubu belgesi.
4.11. İsteklinin ortak girişim olması halinde yönetmelik eki örneğine uygun ortak girişim beyannamesi ve ortaklık sözleşmesi.
4.12. Ortaklardan gerçek ve tüzel kişi olması halinde her bir ortak için ayrı ayrı (1),(2),(3),(4),(7),(10)ve (11) bendindeki belgeler aranır.
4.13. İhale tüm isteklilere açıktır. İhalede yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.
4.14.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.15. İhale dokümanı BESAŞ A.Ş.’nin satın alma bölümünde görülebilir aynı yerden 50 TL bedelle makbuz karşılığı temin edilebilir.
4.16. Teklifler ihale saatine kadar BESAŞ A.Ş. ye verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtası ile gönderilebilir.
4.17. Faaliyet belgesi olacaktır.
4.18. Kapasite raporu olacaktır.
4.19. İşletme kayıt belgesi ve Teklif verilen yaş mayanın mevcut standart ta ( TS 3522 ) uygunluk belgesi
4.20. İhaleye katılacak istekli firma bayi ise üretici firma garantisini almak zorundadır. Üretici garantör firma teklif mektubunu kaşe ve imza altına almak zorundadır. Üretici garantör firma direk olarak ihaleye katılıyor ise garantör şartı yoktur.
4.21. İhaleye katılacak firma bayi ise vergi levhasının fotokopisi.
4.22. Referans listesi (istekli firmanın daha önce çalışmış olduğu firmalar ile bu firmalarda bağlantı kurulabilecek kişilerin adı ve soyadı.)
5. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliye iş bu kalem için birim fiyatın çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi imzalanacaktır.
6. İhale konusu alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 3.g maddesi kapsamında olduğundan referans olarak Besaş İhale Yönetmeliği dikkate alınacaktır. İhaleye ilişkin hususlar idari şartnamede belirtilmiştir.
7. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az .30. takvim günü olmalıdır.