İhale İlanı

ÖZEL AMAÇLI BUĞDAY UNU ALINACAKTIR.

BESAŞ BURSA EKMEK VE BESİN SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

İhale Kayıt Numarası:2017/695045

İşin Adı:Özel Amaçlı Buğday Unu

İhale Türü - Usulü:Mal Alımı - Besaş İhale Yönetmeliği Açık Eksiltme İhale Usulü

1 - İdarenin

a) Adresi:BALAT MAH. ORGANIZE SANAYI BÖLGESI ALI OSMAN SÖNMEZ BULVARI NO: 20 16159

b) Telefon ve faks numarası:2242431410 - 2242431253

c) Elektronik posta adresi:besasekmek@besasekmek.com.tr

ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının görülebileceği internet adresi:www.besasekmek.com.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı:Kısmi alım, 120.000 Çuval Özel Amaçlı Ekmeklik Buğday Unu , 1. Parti: 60.000 Çuval, 2. Parti: 60.000 Çuval (İstekliler her partinin 20.000 çuvalı için teklif verebileceklerdir.)

b) Teslim [yeri / yerleri]:BESAŞ Bursa Ekmek ve Besin San. Tic. A.Ş. Merkez deposu - Balat Mah. Organize Sanayi Bölgesi Ali Osman Sönmez Bulvarı No: 20 16159 Nilüfer / BURSA

c) Teslim [tarihi / tarihleri]:1. Parti alım sözleşme imzalanmasından sonra 45 iş günü, 2. Parti alım ise ilk partinin tamamlanmasını takiben 45 iş günü içerisinde alınacaktır.

3- İhalenin / Ön Yeterlik / Yeterlik Değerlendirmesinin:

a) Yapılacağı yer:BESAŞ Bursa Ekmek ve Besin San. Tic. A.Ş. Toplantı Salonu - BALAT MAH. ORGANIZE SANAYI BÖLGESI ALI OSMAN SÖNMEZ BULVARI NO: 20 16159 Nilüfer / BURSA

b) Tarihi ve saati:16.01.2018 - 14:00

 

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4.1. Tebligat için adres beyanı. Ayrıca irtibat için telefon faks ve varsa e-mail numarası.
4.2. Gerçek kişiler için ikametgah ve nüfus kayıt beyanı.
4.3. Gerçek kişi olması halinde bu yıl içerisinde alınmış ticaret ve/veya sanayi odası veya meslek odası kayıt belgesi ile noter tasdikli imza beyannamesi .
4.4. İsteklinin teklif vermeye yetkili olduğu ve mesleki faaliyeti sürdürdüğünü (vergi sicil kaydı ) gösteren noter onaylı imza beyannamesi veya imza sirküleri.
4.5. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi ya da meslek odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden yahut benzeri bir mahkemeden ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair olumlu beyanı.
4.6. Tüzel kişiliklerden son durumun ve temsilde yetkili olanların noter tasdikli imza sirküleri ortaklarının hisse durumunu ve şirketteki (Tüzel kişiler dahil) görevlerini belirtir ticaret sicili gazetesi.
4.7. KİK yasaklı olmadığına ilişkin taahhütname.(Standart teklif mektubunda yer verilmiştir.)
4.8. İhale dokümanının istekli tarafından satın alındığına dair belge.
4.9. Vekaleten katılma halinde noter onaylı vekaletname ile imza beyannamesi.
4.10. İsteklinin teklif edilen bedelin en az %3‘ü oranında geçici nakdi teminat veya banka teminat mektubu belgesi.
4.11. İsteklinin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ve ortaklık sözleşmesi.
4.12. Ortaklardan gerçek veya tüzel kişi olması halinde her bir ortak için ayrı ayrı 1,2,3,4 ve 7. bendindeki belgeler aranır.
4.13. İhale tüm isteklilere açıktır. İhalede yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.
4.14. İhale dokümanı BESAŞ Satınalma Biriminde görülebilir ve aynı yerden 50 (Elli) TL bedelle makbuz karşılığı temin edilebilir.
4.15. Teklifler ihale saatine kadar BESAŞ Genel Müdürlüğü'ne verilecektir.
4.16. Faaliyet belgesi (İsteklilerin tescilli şirket sermayesi en az 200.000 TL (İkiyüzbintürklirası) olacaktır.
4.17. Kapasite raporu (Yıllık un üretim kapasitelerinin asgari 30.000 ton olması gerekmektedir.)
4.18. İşletme kayıt belgesi
4.19. Referans listesi (firmalar ile bu firmalarda bağlantı kurulabilecek kişilerin adı ve soyadı.)
5. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliye iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi imzalanacaktır.
6. Ekmeklik Buğday Unu alımı ihalesi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 3.g maddesi çerçevesinde istisnalar kapsamında gerçekleştirilecektir.
7. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az ..30.. takvim günü olmalıdır.