İhale İlanı

KAMYON SATIN ALINACAKTIR

BESAŞ BURSA EKMEK VE BESİN SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

İhale Kayıt Numarası

:

2020/424905

İşin Adı

:

Kamyon Alımı

İhale Türü - Usulü

:

Mal Alımı - Besaş İhale Yönetmeliği Açık Eksiltme İhale Usulü

1 - İdarenin

a) Adresi

:

BALAT MAH. ORGANIZE SANAYI BÖLGESI ALI OSMAN SÖNMEZ BULVARI NO: 20 16159

b) Telefon ve faks numarası

:

2242431410 - 2242431253

c) Elektronik posta adresi

:

satinalma@besasekmek.com.tr

ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının 
görülebileceği internet adresi

:

www.besasekmek.com.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

3 ADET KAMYON ALIMI YAPILACAKTIR. ALIMI YAPILACAK KAMYONLARA İLİŞKİN ÖZELLİKLER TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLMİŞTİR.

b) Teslim [yeri / yerleri]

:

BESAŞ - Bursa Ekmek ve Besin San. Tic. A.Ş. Organize Sanayi Bölgesi A. O. sönmez Bulvarı No:20 Nilüfer / BURSA

c) Teslim [tarihi / tarihleri]

:

Kamyonlar sözleşmenin imzalanmasını takiben 30 (otuz) gün içinde teslim edilecektir.

3- İhalenin / Ön Yeterlik / 
Yeterlik Değerlendirmesinin
:

a) Yapılacağı yer

:

BESAŞ TOPLANTI SALONU - BALAT MH. O.S.B. ALİ OSMAN SÖNMEZ BUL. NO:20 NİLÜFER / BURSA

b) Tarihi ve saati

:

09.09.2020 - 14:00

 

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

 4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

 4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

 4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

 İstekliler teklifini vermiş oldukları kamyon ile ilgili yetkili satıcı olduklarına ilişkin belgeyi tekliflerinin ekinde sunacaklardır.

 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

 4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

 İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

 4.3.1. İş deneyim belgeleri:

 Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve Teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

 4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

 a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

 b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

 c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

 İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

 a) Aday veya istekli adına düzenlenen sanayi sicil belgesi

 b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu

 c) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi

 d) Aday veya istekli adına düzenlenmiş olan Yetkili Satıcı Belgesi

 4.3.3. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

 İstekliler teklif ettikleri araca ilişkin imalatçı veya ithalatçı firma tarafından Sanayi ve Ticaret bakanlığından alınmış Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesini teklif ekinde sunacaklardır.

 4.3.4.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

 İstekliler teklif ettikleri kamyon için Sanayi ve Ticaret Bakanlığından alınan Araç Tip Onay belgesini tekliflerinin ekinde sunacaklardır.

 4.3.5.  İstekliler teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla teknik şartnamenin sonunda bulunan araç bilgi tablosunu doldurarak teklif dosyasında sunulacaklardır.

 4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

 4.4.1. Kamu veya özel sektöre yapılan kamyon ve ticari araç satışları benzer iş olarak kabul edilecektir.

 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı BESAŞ SATINALMA BİRİMİ adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BESAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - Balat Mah. Org. san. Böl. No:20 Nilüfer / BURSA adresine elden teslim edilecektir.

 9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

 Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.