İHALE İLANI

KESTART YAĞI SATIN ALINACAKTIR

BESAŞ BURSA EKMEK VE BESİN SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

İhale Kayıt Numarası                                 :  2022/1129172

İşin Adı                                                      :  Kestart Yağı

İhale Türü - Usulü                                       :  Mal Alımı - Besaş İhale Yönetmeliği Açık Eksiltme İhale Usulü

1 - İdarenin                                                  

a) Adresi                                                    :  BALAT MAH. ORGANIZE SANAYI BÖLGESI ALI OSMAN SÖNMEZ BULVARI NO: 20 16159

b) Telefon ve faks numarası                        :  2242431410 - 2242431253

c) Elektronik posta adresi                           :  satinalma@besasekmek.com.tr

ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının 
görülebileceği internet adresi                       :  www.besasekmek.com.tr

2 - İhale konusu malın                                

a) Niteliği, türü ve miktarı                             :  Bitkisel kökenli kestart yağı , toplam 30.000 Kg (Otuzbinkilogram)

b) Teslim [yeri / yerleri]                               :  Besaş Ekmek Üretim Tesisi Deposu - Balat Mah. .Org. San. Böl. A. O. Sönmez Bulvarı No:20 Nilüfer / Bursa

c) Teslim [tarihi / tarihleri]                            :  Malın teslimi aşağıda belirtilen program dahilinde yapılacaktır.

                                                                 Kasım 2022 - 15 Ton /  Mart  2023 – 15 Ton

3- İhalenin / Ön Yeterlik / 
Yeterlik Değerlendirmesinin
:                       

a) Yapılacağı yer                                        :  Besaş Toplantı Salonu - Balat Mah. .Org. San. Böl. A. O. Sönmez Bulvarı No:20 Nilüfer / Bursa

b) Tarihi ve saati                                        : 03.11.2022 - 14:00

 

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4.1. Tebligat için adres beyanı. Ayrıca irtibat için telefon faks ve varsa e-mail numarası.
4.2. Gerçek kişiler için ikametgah ve nüfus kayıt beyanı.
4.3. Gerçek kişi olması halinde bu yıl içerisinde alınmış ticaret ve/veya sanayi odası veya meslek odası kayıt belgesi ile noter tasdikli imza beyannamesi .
4.4. İsteklinin teklif vermeye yetkili olduğu ve mesleki faaliyeti sürdürdüğünü (vergi sicil kaydı ) gösteren noter onaylı imza beyannamesi veya imza sirküleri.
4.5. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi yada meslek odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden yahut benzeri bir mahkemeden ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair olumlu beyanı.
4.6. Tüzel kişiliklerden son durumun ve temsilde yetkili olanların noter tasdikli imza sirküleri ortaklarının hisse durumunu ve şirketteki (Tüzel kişiler dahil) görevlerini belirtir ticaret sicili gazetesi.
4.7. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığına dair yazılı taahhütname.
4.8. İhale dokümanının istekli tarafından satın alındığına dair belge.
4.9. Vekaleten katılma halinde noter onaylı vekaletname ile imza beyannamesi.
4.10. İsteklinin teklif edilen bedelin en az %3 ‘ü oranında geçici nakdi teminat veya banka teminat mektubu belgesi.
4.11. İsteklinin ortak girişim olması halinde yönetmelik eki örneğine uygun ortak girişim beyannamesi ve ortaklık sözleşmesi.
4.12. Ortaklardan gerçek ve tüzel kişi olması halinde her bir ortak için ayrı ayrı (1),(2),(3),(4),(7),(10)ve (11) bendindeki belgeler aranır.
4.13. İhale tüm isteklilere açıktır. İhalede yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.
4.14. İhale dokümanı BESAŞ A.Ş.nin satın alma bölümünde görülebilir ve aynı yerden 100 (Yüz) TL. bedelle makbuz karşılığı temin edilebilir.
4.15. Teklifler ihale saatine kadar BESAŞ Genel Müdürlüğüne teslim edilmelidir.
4.16. Yüklenici teklif ekinde aşağıda yazılı belgeleri teklifleri beraber idareye teslim edecektir.

- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınmış gıda sicil sertifikasını/işletme kayıt belgesini,

- Gıdayla temas etmesi durumunda gıda güvenliğini gösteren uygunluk belgesini,

- Ürünle ilgili Bitkisel Yağ tebliğine uygunluğunu gösteren analiz belgesini,

- GDO  içermediğini gösterir analiz belgesi

4.19. Referans listesi (istekli firmanın daha önce çalışmış olduğu firmalar ile bu firmalarda bağlantı kurulabilecek kişilerin adı ve soyadı.)
5. Kestart Yağ alımı ihalesi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 3.g maddesi çerçevesinde istisnalar kapsamında gerçekleştirilecektir.
6. ihale sonucu üzerine ihale yapılan istekliye iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi imzalanacaktır.
7. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az ..30.. takvim günü olmalıdır