İhale İlan
TAM BUĞDAY UNU ALIMI BESAŞ BURSA EKMEK VE BESİN SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
İhale Kayıt Numarası :2024/ 746957
İşin Adı :Tam Buğday Unu Alımı
İhale Türü - Usulü :Mal Alımı - Besaş İhale Yönetmeliği Açık Eksiltme İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi :BALAT OSB MAH. ALİ OSMAN SÖNMEZ BULVARI NO: 34 16159 NİLÜFER - BURSA
b) Telefon ve faks numarası :2242431410 - 2242431253
c) Elektronik posta adresi :satinalma@besasekmek.com.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının görülebileceği internet adresi :www.besasekmek.com.tr
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :Toplamda 5.000 Çuval (50kg/çv) Tam Buğday Unu alımı. Tamamı tek firmadan alım yapılacaktır.
b) Teslim [yeri / yerleri] :1.BESAŞ Bursa Ekmek ve Besin Sanayii ve Ticaret A.Ş. Merkez Deposu - Balat OSB Mah. Ali Osman Sönmez Bulvarı No: 34 16159 Nilüfer / BURSA
2. BUSKİ Sırameşeler Mah.Avrupa Konseyi Bulvarı No:6 16190 Osmangazi /BURSA
c) Teslim [tarihi / tarihleri] :Alımlar 08.07.2024 tarihinden itibaren gönderilecek sevkiyat programı dahilinde 100 iş günü içerisinde tamamlanacaktır.
3- İhalenin / Ön Yeterlik / Yeterlik Değerlendirmesinin:
a) Yapılacağı yer : BESAŞ Bursa Ekmek ve Besin Sanayii ve Ticaret A.Ş. Toplantı Salonu – BALAT OSB MAH. ALİ OSMAN SÖNMEZ BULVARI NO:34 16159 Nilüfer/BURSA
b) Tarihi ve saati : 26.06.2024 Çarşamba - 14:30
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :
4.1. Tebligat için adres beyanı. Ayrıca irtibat için telefon faks ve varsa e-mail numarası. 4.2. Gerçek kişiler için ikametgah ve nüfus kayıt beyanı. 4.3. Gerçek kişi olması halinde bu yıl içerisinde alınmış ticaret ve/veya sanayi odası veya meslek odası kayıt belgesi ile noter tasdikli imza beyannamesi . 4.4. İsteklinin teklif vermeye yetkili olduğu ve mesleki faaliyeti sürdürdüğünü (vergi sicil kaydı ) gösteren noter onaylı imza beyannamesi veya imza sirküleri. 4.5. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi ya da meslek odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden yahut benzeri bir mahkemeden ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair olumlu beyanı. 4.6. Tüzel kişiliklerden son durumun ve temsilde yetkili olanların noter tasdikli imza sirküleri ortaklarının hisse durumunu ve şirketteki (Tüzel kişiler dahil) görevlerini belirtir ticaret sicili gazetesi. 4.7. KİK yasaklı olmadığına ilişkin taahhütname.(Standart teklif mektubunda yer verilmiştir.) 4.8. İhale dokümanının istekli tarafından satın alındığına dair belge. 4.9. Vekaleten katılma halinde noter onaylı vekaletname ile imza beyannamesi. 4.10. İsteklinin teklif edilen bedelin en az %3‘ü oranında geçici nakdi teminat veya banka teminat mektubu belgesi. 4.11. İsteklinin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ve ortaklık sözleşmesi. 4.12. Ortaklardan gerçek veya tüzel kişi olması halinde her bir ortak için ayrı ayrı 1,2,3,4 ve 7. bendindeki belgeler aranır. 4.13. İhale tüm isteklilere açıktır. İhalede yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır. 4.14. İhale dokümanı BESAŞ Satınalma Biriminde görülebilir ancak istekli olacakların ihale dokümanını idareden 150 (YüzElli) TL bedelle makbuz karşılığı temin etmesi veya EKAP üzerinden e-imzalı olarak indirmesi zorunludur. 4.15. Teklifler ihale saatine kadar BESAŞ Genel Müdürlüğü'ne verilecektir. 4.16. Faaliyet belgesi (İsteklilerin tescilli şirket sermayesi en az 200.000 TL (İkiyüzbintürklirası) olacaktır. 4.17. Kapasite raporu (Yıllık un üretim kapasitelerinin asgari 30.000 ton olması gerekmektedir.)
4.18. İstekliler distribütörleri aracılığıyla ihaleye fiyat teklifi verebilirler. Ancak bu tip durumda istekli ile distribütör arasında yapılmış sözleşme veya yetki belgesi ile sözleşme boyunca istekli firmanın markasına ait un verileceğine ilişkin taahhütnamenin ihale evraklarına eklenmesi gerekmektedir. Ayrıca İhalenin üzerine bırakılması durumunda sözleşme distribütör ile imzalanacağından her türlü teminat ve yasaklılık sorgulamaları distribütör adına düzenlenecektir. Distribütörün EKAP kaydının olması zorunludur.
4.19. İşletme kayıt belgesi 4.20. Referans listesi (firmalar ile bu firmalarda bağlantı kurulabilecek kişilerin adı ve soyadı.) 5. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliye iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi imzalanacaktır. 6. Tam Buğday Unu alımı ihalesi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 3.g maddesi çerçevesinde istisnalar kapsamında gerçekleştirilecektir. 7. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.