İnsan Kaynakları Formu

Kimlik Bilgileri

Ad Soyad*

Doğum Yeri*

Doğum Tarihi*

Cinsiyet*

Kan Grubu

Cep Telefonu*

Ev Telefonu

E-Posta Adresi*

Adres

Tahsis No (Emekliler İçin)

SSK No

Vergi No

T.C. Kimlik No*

Askerlik Durumu*

Açıklama

Boy

Kilo

Ailevi Durum

Medeni Durumunuz*

Çocuk Sayısı*

Çocuklarınızın adı, yaşı, öğrenim durumu

1: Ad

Yaş

Öğrenim Durumu

2: Ad

Yaş

Öğrenim Durumu

3: Ad

Yaş

Öğrenim Durumu

4: Ad

Yaş

Öğrenim Durumu

Öğrenim Bilgileri

İlköğretim

Okul Adı - Yeri

Bölümü

Devam Yılı

Mezuniyet Derecesi

Orta Öğretim (Lise)

Okul Adı - Yeri

Bölümü

Devam Yılı

Mezuniyet Derecesi

Meslek Yüksek Okulu

Okul Adı - Yeri

Bölümü

Devam Yılı

Mezuniyet Derecesi

Lisans (Fakülte)

Okul Adı - Yeri

Bölümü

Devam Yılı

Mezuniyet Derecesi

Yüksek Lisans

Okul Adı - Yeri

Bölümü

Devam Yılı

Mezuniyet Derecesi

Doktora

Okul Adı - Yeri

Bölümü

Devam Yılı

Mezuniyet Derecesi

Varsa Devam Eden Diğer

Okul Adı - Yeri

Bölümü

Devam Yılı

Mezuniyet Derecesi

Bilgisayar Bilgisi

Word

Excel

Power Point

Katıldığınız Eğitimler/Kurslar

Eğitim veren Kuruluşun adı

Eğitim Konusu

Hangi Tarihler Arasında

Süre (Saat)

İş Tecrübesi ve Bilgileri

En son iş yerinden başlayarak geriye doğru yazınız

İşyeri Adı - Telefonu

Göreviniz

Ücretiniz

Ayrılış Sebebiniz

Ayrılış Tarihi

Başlama Tarihi

Özel Bilgiler

Sürücü Belgeniz Var mı?*

Sınıf ve Numarası

Sağlık Sorununuz Var mı?*

Evet ise açıklayınız

Seyahat Engeliniz Var mı?*

Evet ise açıklayınız

Mecburi Hizmet Borcunuz Var mı?*

Evet ise açıklayınız

Adli Sicil Kaydınız Var mı?*

Evet ise açıklayınız

Sigara İçiyor musunuz?*

Referanslarınız

Adı Soyadı

Ne İş Yaptığı

Telefon Numarası ve Adresi

Görev ve Ücret Talepleri

Şirketimizden Ne Tür Bir Görev Talep Ediyorsunuz

En Son Kurumdan Aldığınız Net Ücret

Ne Zaman Çalışmaya Başlayabilirsiniz?

Gerektiğinde İkamet Değişikliği Yapabilir misiniz?

Gerektiğinde Fazla Mesai Yapmayı ve Vardiyalı Çalışmayı Kabul Edebilir misiniz?

Fotoğraf

Fotoğrafınız jpg dosya formatında ve maksimum 2 Mb dosya boyutunda olmalıdır.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ KAPSAMINDA İŞ BAŞVURUSU YAPAN ÇALIŞAN ADAYLARINI AYDINLATMA METNİ

İşbu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 10. maddesine uygun şekilde düzenlenmiş “Aydınlatma Metni”nde, BESAŞ A.Ş tarafından, İş başvurusu, CV gönderilmesi, Mülakat ve benzeri aşamalarında Başvuru sahibi tarafından verilecek kişisel ve Özel Nitelikli Kişisel verilerinizin işlenmesi ve Veri sahibinin haklarına ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir. 1. Tanımlar Açık rıza; Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan, izin verilen konuda muhataba izin ve yetkiler sağlayan rıza, Kişisel veri; Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi, Özel nitelikli kişisel veri; Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri, Kanun; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kişisel verilerin işlenmesi; Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem, Veri Sorumlusu; BESAŞ A.Ş’dir. 2. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Toplanma Yöntemi BESAŞ A.Ş tarafından işlenen kişisel veriler, ticari faaliyetlerinin hukuka uygun ve verimli şekilde gerçekleştirilmesi/yürütülmesi amacı yanında özel nitelikli kişisel veriler de dahil olmak üzere aşağıdaki amaçlarla işlenebilmektedir. • İş başvuru, ön değerlendirme, görüşme, mülakat, nihai değerlendirme hususlarındaki sürecin yürütülmesi ve yönetilmesi, • İşe alım süreçleri, İnsan kaynakları iş ve işlemleri, ihtiyaca yönelik ileride kullanılmak amacı ile nitelikli aday çalışan havuzunun oluşturulması, • İhtiyaçlar doğrultusunda başvuru yapan adaylar üzerinden, tekrardan ihtiyaç duyulan pozisyonlar için ilan verilmesi yerine mevcut kaynaklardan, önceki iş başvurularından yararlanılması, • Pozisyona uygunluğun değerlendirilmesi, • Referans gösterilen kişilerle bilgilerin teyidi için iletişime geçilmesi, • İletişim için adres, cep telefon numarası, e-posta adresi gibi veriler ile gerekli bilgilendirmelerin yapılması, • İş sözleşmesi kapsamında, çalışan bilgilerinin yer alacağı özlük dosyalarının hazırlanması ve düzenlenmesi, • Şirket kuruluş ve faaliyet amaçlarının gerçekleştirilmesi, • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verilmesi, • Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve yürürlükteki mevzuattan doğan hakların kullanılması, • BESAŞ A.Ş’nin ticari ve idari faaliyetleri kapsamında iletişim kurulması/bilgilendirme yapılması, • Şirket içerisinde güvenliğin sağlanması. Kişisel verileriniz; elden şirketimize belge/veri teslimi, , elektronik posta, kargo, referans, internet sitemizden başvuru ve benzeri yöntemlerle ilettiğiniz özgeçmişler ile diğer bilgi/belgeler, Referans kişiler, tarafınızdan iletilen bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla yapılan kontroller ile şirketimiz tarafından yapılan araştırmalar, yazılı veya elektronik ortamda yayınlanan ve tarafınızca doldurulan başvuru formları aracılığıyla tamamen veya kısmen otomatik ya da otomatik olmayan yazılı, sözlü, elektronik veya sair yollarla toplanabilir. 3. Hukuki Sebebi BESAŞ A.Ş tarafından yukarıda belirtilen yöntemler ile toplanarak işlenen kişisel ve özel nitelikli kişisel veriler, ticari faaliyetlerinin hukuka uygun ve verimli şekilde gerçekleştirilmesi/yürütülmesi amacı yanında yukarıda belirtilen işlenme amaçları ile SGK Mevzuatı, Vergi Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, İş Mevzuatı vb. ile Açık Rıza konuları kapsamında işlenebilecek, Vergi mevzuatı kapsamında, ilgili verinin oluşma tarihinden itibaren en az 1 yıl ve İş sözleşmesi kapsamında sözleşmeye bağlı elde edilen veriler ile ilgili, iş ilişkisinin sona erme tarihinden itibaren 10 yıl süre ile en az olmak üzere, Açık Rıza Beyanı var ise bu rıza beyanı gereği izin verilen sürelerde saklanabilecek ve bu kapsamda BESAŞ A.Ş tarafından hizmet alınan üçüncü kişiler, açık rıza beyanında detayları verilen gurup şirketleri, BESAŞ A.Ş iş ortakları, tedarikçileri, hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişileriyle paylaşılabilecektir. Özel nitelikli kişisel veriler, açık rıza bulunmaması durumunda, yasal zorunluluklar ve Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 6. maddesi ve devamı uyarınca izin verilen haller dışında işlenmeyecek ve saklanmayacaktır. 4. Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11. maddesi uyarınca, açık rıza beyanınız bulunsun ya da bulunmasın; BESAŞ A.Ş başvurarak, kişisel verilerinize ilişkin aşağıda yer alan hususlarda mevcut haklarınızı (Başta Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5-6. maddeleri ve ilgili düzenlemeleri yanında sair yasal mevzuat dairesinde veri işlenmesi hususundaki düzenleme ve haklar dairesinde) kullanabilirsiniz. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. maddesi gereği kişisel verilerinizin; a)işlenip işlenmediğini öğrenme, b)işlenmişse bilgi talep etme, c)işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç)yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d)eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e)Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f)aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g)münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ)kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır. 5. Veri İşleme Sürecine İlişkin Haklarınız Bilgi ve başvuru taleplerinizi besasekmek@besasekmek.com.tr adresine e-posta, doğrudan BESAŞ A.Ş İnsan Kaynakları ya da Veri Sorumlusu İrtibat Kişisi HAKKI GÜLŞEN’e verilecek yazılı dilekçe ile gönderebilirsiniz. Başvurunuzda aşağıda belirtilen bilgilerin bilgi ve belgelerin bulunması zorunludur; a) Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, d) Talep konusu. Başvurunu konusuna ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir.
Okudum, Onaylıyorum

Onay

İşbu iş isteme formundaki sorulara verdiğim cevapların tam ve doğru olduğunu, zaman içerisinde değişecek olan bilgilerimi en geç 10 (on) gün içerisinde yazılı olarak bildireceğimi ve hakikat dışı veya eksik bir beyanımla işe alınmış bulunduğumun anlaşılması halinde herhangi bir ihbar ve tazminata gerek olmaksızın işime son verileceğini ve bundan dolayı herhangi bir hak, talep ve iddiada bulunmayacağımı ve eksik veya hakikat dışında beyanımla işe alınmamdan dolayı şirketin uğruyabileceği her türlü zarar ve ziyanı tazmin edeceğimi kabul ve beyan ederim.

Onaylıyorum

İletişim Bilgileri

İletişim Bilgileri

İletişim Bilgileri

_75B8406 _75B8406 _75B8406 _75B8406 _75B8406 _75B8406 _75B8406 _75B8406 _75B8406 _75B8406